Menu Close

KVKK

GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Gizlilik Politikaları ile Kişisel Verilerinin İşlenmesi ve Aktarılmasına İlişkin Aydınlatıcı Bilgi

1.     VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaç ve koşullarla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca Galata Menkul Değerler A.Ş (“Galata Menkul” veya “Şirket”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere https://www.galatamenkul.com/kvkk/ adresinden erişilebilen Şirket KVKK ve Gizlilik Politikasından ulaşabilirsiniz.

2.     KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Kişisel verileriniz, görüntülü görüşme ile uzaktan kimlik tespiti yolu kullanılarak sizlerle müşteri sözleşmesi akdedilmesi ve bu sözleşmenin ifası, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kimliğinizin teyit edilmesi, işlem güvenliğinin sağlanması ve hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi amaçlarıyla Şirketimiz tarafından işlenebilir ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilebilir.

3.     KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, yukarıda (2) no’ lu Bölümde belirtilen amaçlar doğrultusunda Galata Menkul tarafından tedarikçilerimize ve yetkili kamu kurumları ve özel kurum ve kuruluşlara Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen amaç ve şartlar çerçevesinde aktarılabilecektir.

4.     KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Mobil uygulamalarımız ve İnternet Şubemiz aracılığıyla görüntülü görüşmeyle uzaktan kimlik tespiti hizmetinden yararlanmanız halinde, kimlik belgenizde yer alan bilgileriniz ve fotoğraflarınız kullanılarak yapılan kimlik eşleştirme sonuçları ile sizlerle yapılan görüntülü görüşme kayıtları Şirketimiz tarafından elde edilir ve saklanır. Mobil uygulamalarımızı kullanmanız halinde, bizzat aktardığınız veriler yanında, uygulama üzerinden işlemlerinizin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülmesinin sağlanması için “sdk versiyonu”, “app id”, “IMEI” gibi cihazının kimlik bilgilerini alabiliriz.

Açık rızanızla görüntülü görüşme ile kimlik tespiti hizmetini kullanmayı tercih etmeniz halinde, bu kapsamında elde etiğimiz kişisel verilerinizi, Kanun’un 4’üncü maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak söz konusu açık rızanız çerçevesinde veya kanun gereği, sizlerle sözleşmelerin kurulması veya ifası, hukuki bir yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi, bir hakkımızın tesisi veya kullanılması ya da meşru menfaat sebeplerine dayalı olarak işleyebiliriz.

5.     KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI VE İMHASI

Görüntülü görüşme ile kimlik tespiti hizmeti çerçevesinde elde edilen kişisel verileriniz, mevzuatta öngörülen saklama sürelerinin sona ermesi ve diğer saklama sebeplerinin ortadan kalkması hâlinde imha edilir. Aktive edilmeyen linkler ile müşteri sözleşmesinin imzalanmasıyla sonuçlanmayan görüntülüğü görüşmelere ilişkin veriler 48 saat içerisinde imha edilir.

6.     KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

7.     HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

Yukarıdaki haklardan birinin kullanılması amaçlı olarak veri sahiplerinden gelecek talepler, Galata Menkul tarafından en geç 30 gün içerisinde karşılanacaktır.

İlgili kanun ve diğer mevzuat dâhilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi yazılı olarak veya KEP adresi galatamenkul@hs01.kep.tr güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik olarak geliştirmiş olduğumuz https://www.galatamenkul.com/kvkk/ adresinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Başvuru Formu”  aracılığıyla ulaşabileceğiniz form vasıtasıyla iletebilirsiniz.