Menu Close

Galata Menkul Değerler A.Ş Çevirimiçi (Online) Sözleşme Müşteri Aydınlatma Metni

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş (“Galata Menkul” veya “Şirket”) işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Galata Menkul ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir.

 • Kimlik: ad soyad, anne – baba adı, anne kızlık soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri sıra no, tc kimlik no 
 • İletişim: adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon no,
 • Mesleki Deneyim: Mesleği, meslek tecrübesi, okul eğitim bilgileri, diplomaları, aldığı okul dışı eğitimler ve mesleki eğitimler,
 • Müşteri İşlem: çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler, sipariş bilgisi, talep bilgisi,
 • İşlem Güvenliği: IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri
 • Risk Yönetimi: ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler, 
 • Finans: bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri,
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar:  görsel ve işitsel kayıtlar
 • Biyometrik Veri: imza, yüz tanıma bilgileri

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Galata Menkul ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.

 • Şirketimizde müşteri hesabının açılması ve bu amaçla gerekli sözleşmelerin ve formların doldurulması ve imzalanması,
 • Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa)’ya Şirketimiz aracılığıyla iletilecek ya da Şirketimiz aracılığıyla Borsa’da gerçekleştirilecek alım ve satım işlemlerine dair müşteri talimatlarının yerine getirilmesi, 
 • Takasbank İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde müşteri adına hak ve yükümlülüklerin tesis edilmesi, 
 • Müşteri talimatları sonucunda ortaya çıkan hukukî durumlar sebebiyle hukukî işlemlerin takibi ve yürütülmesi,
 • Yatırımcı vergi raporunun hazırlanması,
 • Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) bilgi bankası hacim bildirimlerinin hazırlanması,
 • Müşteri hesabındaki teminat, eksi bakiye, temerrüt, faiz tahakkuku, hesaplar arası veya başka kurumlara menkul virmanı, para havalesi, ödünç pay alma ve verme, kredili işlem tesisi işlemlerinin yürütülmesi, başka kurumlardan gelen menkul virmanı ve para havalelerinin müşteri hesaplarına işlenmesi ve yürütülmesi,
 • Yatırımcı vize, stopaj ve temettü yazısının hazırlanması,
 • Hisse ve VİOP komisyon iadelerinin yapılması,
 • Bağımsız denetim şirketleri tarafından yürütülen denetimler ve diğer denetimler kapsamında rapor ve cevap yazılarının hazırlanması,
 • Halka arza aracılıkta dağıtım işlemlerinin yapılması,
 • Sermaye Piyasası Kurulu (SPK ve Borsa düzenlemeleri gereği sakıncalı müşterilerin tanımlanması,
 • Müşterilere ekstre, form, bülten, rapor ve benzeri belgelerin gönderilmesi,
 • Müşteri varlıklarının Yatırımcı Tazmin Merkezine devir işlemlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri kredi, temerrüt, teminat hesaplama, teminat tamamlama çağrısı, faiz tahakkuku işlemlerinin yürütülmesi,
 • Veri yayınları tanımlama ve raporlama işlemlerinin yürütülmesi,
 • Uygunluk ve Yerindelik testlerinin yapılması,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, 
 • Reklam/ kampanya/ promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Seminer ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yatırımcı verilerinin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması,
 • SPK ve Borsa, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) gibi yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Şube ve birimlerin iç denetim/ soruşturma/ istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yatırımcı talep, öneri ve şikayetlerinin değerlendirilmesi,
 • Yatırımcı pozisyonlarının yurtdışı borsa kuruluşlarına raporlanması,
 • Yabancı hisse senedi virman işlemlerinin yönetilmesi,
 • Yatırım hesaplarında gerçekleşen işlemlere ait gün sonunda işlem sonuç formlarının gönderilmesi,
 • İnternet sitesi üzerinden üyelik işlemlerinin yönetilmesi,
 • İnternet sitesi üzerinden portföy önerilerinin sunulması,

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz; Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metninin 2. maddesinde yer alan amaçlarla aktarılabilecektir.

 • Borsa’da veya borsa dışında gerçekleştirilecek işlemler kapsamında, SPK, Borsa, Takasbank, MKK kurallarıyla getirilen hukukî gerekliliklerin yerine getirilmesi için yukarıda İşlenen Kişisel Veriler’de açıklanan bütün veriler bu kurumların talep etmesi halinde bu kurumlara aktarılabilecektir.
 • Müşteri kişisel verilerinin, Borsa’da veya borsa dışında gerçekleştirilecek işlemler yürütülmesi amacıyla, yukarıda sayılanlardan başkaca resmi kurum ve kuruluşlara aktarılması yasal zorunlulukların ifası amacıyla söz konusu olabilecektir.
 • Müşteri kişisel verileri, müşteri hesaplarının tutulması, emirlerin elektronik iletiminin sağlanması, emirlerin takasının yapılması ve MKK’ya kayıtların yapılması, müşteriye ödemelerin ve menkul virmanlarının yapılması işlemleri kapsamında müşteri işlemlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi amacıyla hizmet sağlayıcı (muhasebe hizmeti, bilgi işlem destek, hukuk destek) firmalara ve yetkililerine, bankalara aktarılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5, 6 ve 8. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Müşteri Kişisel Verilerinin işlenmesine dair hukukî sebepler aşağıdaki gibidir.

 • Sermaye Piyasası Kanunu ile belirlenen ve SPK tarafından düzenlenen yasal çerçevede, Borsa, Takasbank, MKK düzenlemeleri ve bu kapsamdaki gereklilikler uyarınca kişisel verilerin işlenmesi,
 • Şirketimiz müşterileri ile yapılacak aracılık ve diğer sermaye piyasası faaliyetlerine dair sözleşmeler kapsamında Şirketimizin mevzuata uyumlu hareket edebilmesi ve müşterinin talimatlarını ve menfaatini gözeterek Şirketimizce sözleşme gereklerinin ifası amacıyla kişisel verilerin işlenmesi,
 • Veri sorumlusu olan Şirketimize Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun bu kapsamdaki düzenlemeleri kapsamında yüklenen yükümler ve yükümlülükler gereği olarak söz konusu mevzuatın öngördüğü kişisel verilerin bu düzenlemelere uygun şekilde işlenmesi,
 • Şirketin eğitim, bilgilendirme, tanıtım ve reklam faaliyetlerinde katılımcılar hakkında veya bu kapsamda ilişkide bulunulan taraflar hakkında elde ettiği kişisel verilerin bu faaliyetler çerçevesinde işlenmesi.

5. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI 

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

Yukarıdaki haklardan birinin kullanılması amaçlı olarak veri sahiplerinden gelecek talepler, Galata Menkul tarafından en geç 30 gün içerisinde karşılanacaktır.

İlgili kanun ve diğer mevzuat dâhilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi yazılı olarak veya KEP adresi galatamenkul@hs01.kep.tr güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik olarak geliştirmiş olduğumuz ve aşağıdaki link aracılığıyla ulaşabileceğiniz form vasıtasıyla iletebilirsiniz.

Başvuru formu linki: https://galatamenkul.com/kvkk/

Galata Menkul Değerler A.Ş.
www.galatamenkul.com 
Ticaret Sicili Numarası: 265532-0
Mersis No: 0190-0046-0410-0016
Merkez Adresi: Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sokak Bomonti Business Center No: 8/48 34380 Şişli / İstanbulTel: +90 (212) 806 21 16
e-posta: bilgi@galatamenkul.com 

Galata Menkul Değerler Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Çevrimiçi Sözleşme Yatırımcı Aydınlatma Metni (v. 1.1)